Om Det Norske Studentersamfund

Det Norske Studentersamfund (DNS) er den største studentdrevne kulturaktøren i Oslo. DNS og våre tilknyttede foreninger står for det mest omfattende og varierte kulturtilbudet av og for studenter i Oslo. DNS og våre direkte tilknyttede foreninger engasjerer nærmere 550 frivillige, og fasiliterer i tillegg engasjementet til en lang rekke studentforeninger gjennom gratis bruk av lokaler og veiledning til arrangementsproduksjon. På årsbasis gjennomfører DNS og foreningene rundt 500 utadrettede arrangementer for studenter, med et anslått besøkstall på 80 000 personer.

Det Norske Studentersamfund har det overordnete ansvaret for driften av Chateau Neuf. Dette organiseres gjennom driftsselskapet Chateau Neuf A/S, en rekke undergrupper direkte tilknyttet DNS (kalt utvalg), samt 16 fast tilknyttede studentforeninger. Vårt mål er å tilby et basistilbud innen servering og faste studentrettede arrangementer, samt tilrettelegge for virksomheten til våre tilknyttede studentforeninger såvel som studentforeninger ellers i Oslo.

Direktør

Direktør har ansvar for den daglige driften av Det Norske Studentersamfund. Som Direktør leder du koordineringen av de sentrale driftsenhetene i DNS, og har ansvar for å følge opp planer og vedtak fra styret og medlemsmøtet.

Direktør jobber tett med styret i DNS og ledelsen i driftsselskapet Chateau Neuf A/S. Arbeidet er i perioder

svært hektisk og krever gode evner til å disponere egen tid. Arbeidsoppgavene er varierte og direktøren har stor grad av autonomi i valget av hvilke oppgaver som skal prioriteres utover daglig kontorarbeid og administrasjon. Direktøren avholder ukentlige ledergruppemøter og deltar på koordineringsmøter for administrasjonen i Chateau Neuf A/S og DNS samt styremøter i DNS.

Vi søker deg med organisasjonserfaring og som har lyst til å være med å legge til rette for mest og best mulig studentaktivitet for alle Oslos studenter. Vi leter etter noen med erfaring innen organisasjonsutvikling, kommunikasjon, ledelse eller arrangementsvirksomhet. Erfaring med kulturdrift og studentorganisasjoner teller positivt, men er ikke et krav.

Sentrale oppgaver

Koordinering av sentral drift i DNS, herunder bardrift, teknisk drift (lyd & lys), konsert- og kulturarrangementsdrift, oppfølging av studentforeningene på Chateau Neuf, promoteringsarbeide, oppussings- og veldikeholdsprosjekter samt planlegging og gjennomføring av studiofestivalen.

  • Styring av foreningens daglie økonomi, søking av midler fra diverse støtteordninger.
  • Oppfølging av planer og vedtak fra styret og medlemsmøtet.
  • Internkommunikasjon med foreninger og utvalgt tilknyttet Chateau Neuf.
  • Rapportering til styret om husets drift.
  • Bistand til eksterne studentaktører i booking og bruk av lokalene på Chateau Neuf.

Du får:

Du får jobbe med studenter og studentkultur, og med å gjøre DNS og Chateau Neuf til Oslos beste studentsted!

Som Direktør vil du får en helt unik innsikt i foreningsliv, student-Oslo. Vervet innebærer mye moro og ansvar, med vil gi nyttig erfaring for senere arbeidsliv.

Du vil jobbe for en forening med mer enn 200 års historie og kunne ha innflytelse på hvilken retning DNS skal ta i årene som kommer.

Direktør honoreres i henhold til statens lønnstrinn 19.

Styremedlem

Om vervet

Som styremedlem er du en del av DNS’ styre. Styret er det sentrale styrende organ med ansvar for at Chateau Neuf, DNS’ hjem på Majorstua, drives slik Oslos studenter ønsker. Styret jobber tett med Direktør og står ansvarlig for driften overfor medlemsmøtet som er DNS’ øverste organ. Som en del av styret har man ansvar for en del ledd i organisasjonen slik som å arrangere medlemsmøter, søke om økonomiske midler, være saksbehandlere for budsjett og strategidokumenter, ta store økonomiske avgjørelser og sørge for at foreningen følger de lover og retningslinjer pålagt av medlemsmøtet.

Oppgaver

– Å være ansvarlig for Studentersamfundet på vegne av medlemmene.
– Utarbeide handlingsplan og budsjetter.
– Representasjon utad, overfor presse, samarbeidspartnere, utdanningsinstitusjoner, vennesamfunn og i forhandlinger.
– Arrangere, samt rapportere til, medlemsmøtene.
– Tilrettelegge for at Direktør og Ledelsen kan drifte huset på best mulig måte.
– Sørge for sunn økonomi for foreningen som muliggjør studentenes visjon for Chateau Neuf.
– Legge til rette for mest og best mulig studentaktivitet for alle Oslos studenter.

Du får:

Du får være med å gjøre DNS og Chateau Neuf til Oslos beste studentsted! Som styremedlem vil du få en helt unik innsikt i foreningsliv, student-Oslo og i HM Grisens tradisjoner. Vervet innebærer mye moro og ansvar, med vil gi nyttig erfaring for senere arbeidsliv og du vil jobbe for en forening med mer enn 200 års historie bak seg og kunne ha innflytelse på hvilken retning DNS skal ta i årene som kommer.

Vi søker etter deg som brenner for studentlivet og studentkulturen. Det er en fordel, men ikke nødvendig om du har erfaring innen studentpolitiske organer eller foreningsvirksomhet.

Ønsker du å stille til vervene?

Fyll inn dette skjemaet innen 20. november kl 23.59, eller send en e-post til valg@studentersamfundet.no. Direktøren er ikke en ordinær ansatt, men må velges av Studentersamfundets medlemsmøte (generalforsamling). Styremedlemmene velges også her. Direktøren og de to styremedlemmene velges for en periode på ett år. Valgkomiteen vil gjennomføre intervjuer med aktuelle kandidater, og presenterer sin innstilling til vervene på medlemsmøtet den 04. desember.

Har du spørsmål om stillingen?
Ta kontakt med valgkomiteen ved valg@studentersamfundet.no,
eller tlf 93 08 93 93 for en uformell prat.